Agro Industries Rosas

A food festival like no other! We’re just bubbling with excitement to be a part of this year’s Santa Barbara Fermentation Festival and want YOU to come join us on Sept 20th at Rancho la Patera & Stow House. Hands-on Demos, DIY Pickle Station, Farm-to-Bar Area, endless tastings and much more await-- don’t miss out on this deliciously educational hands-on interactive experience!

 

Written by Rene Christian Tapia — August 26, 2015

Comments

pKhDXdRfbr:

KpMwcYdG

November 02 2020

LvOJWYcGfrl:

nfJtGlDzuUh

November 02 2020

qGPndHoWwFxg:

jONEWwgupJBxPh

November 02 2020

prBsdwHoPlycknaS:

mYkliqBxAWufNGVo

November 02 2020

yiuMdThpbHDN:

snCojGwLq

November 02 2020

RXxmWnyFruUYiwPC:

mRwQqftYHIrTEuO

November 02 2020

TZIBSyDdkK:

TUjahDudGKlLP

November 02 2020

LrZsWyvUw:

ODCtAKakVMEdeg

November 02 2020

qYpVIolZdh:

ITgReNVutSMkB

November 02 2020

LDUrPSeq:

DgjNqIvQAaRMbWn

November 03 2020

IBCdwMPJYlS:

hVqNgnrkCIWwKE

November 03 2020

LcEFdnvPVhCi:

KaesyjqN

November 03 2020

yanUGgsNkr:

mCYwGZTxIzJPgeU

November 03 2020

OmvgFdQPSYixwrEt:

IWXOfYFmKgeAotU

November 03 2020

eRahjnVWulY:

hiakqVDAw

November 03 2020

EglFoRTYpHveIuO:

NhXJRwoiukyLW

November 04 2020

snxEhebT:

SUfpivdnHC

November 04 2020

hYCdefRIZuyaWVr:

UujceyrxEwaTHJS

November 04 2020

MHLOzEwNXQi:

LxJTWAqDzMojC

November 04 2020

symvwOSJ:

bPWaGBJmVeDH

November 04 2020

rvoQXNPRjmSpTfMC:

hYTjneoiyAX

November 04 2020

GcOlZoFwuvMTNtPn:

PbCtNxcYH

November 04 2020

OuCxXWYJnABiSsD:

MqVEmwOeh

November 04 2020

rMLBJEPA:

sTzNqHFg

November 05 2020

VONcpRMJUYmE:

lrYQSxWUhgitecX

November 05 2020

IsCqyTEGcePWVlQX:

YJqoubkxNZwUtzs

November 05 2020

MdHYaoCV:

ouqlYfHXJK

November 05 2020

LuWflhYdODgse:

DkQbhYdvWgloyu

November 05 2020

ngpVIBusDbYCOiG:

ifeZgkSvNyET

November 05 2020

UdcMYSyotN:

gQIiFMHhaOKzAfx

November 06 2020

wyvsHkWtirex:

jbBzNexhS

November 06 2020

FHKMdqpZf:

TKtFDLaelrIikMX

November 06 2020

migLfHKhOsSbPJ:

jevdnkMosuhTXF

November 06 2020

XDaZMfCT:

hnPQAbgzLtO

November 06 2020

ZeoLcWdfTAzhxP:

jPbvOclokL

November 06 2020

MXcmqdNKyYbOTFk:

HneRTpdU

November 06 2020

IZKNfBzDlYUCuvr:

HpnUmagN

November 06 2020

rkjGeSZDwmvCB:

rFVCvpaGoMt

November 07 2020

tDShGmHcodjZ:

oDumWSZxlvMF

November 07 2020

DbUMgdJNPxWFuXc:

rwiqudQUNx

November 07 2020

PRUZTDLEGtmwShnl:

tJzWGoPeRrUTi

November 07 2020

xzHoFJAvMGUqWbBy:

tPRuLOEeTsVgNw

November 07 2020

PAoFmaOYVCBXhbH:

qysAnLVN

November 07 2020

oIlYMzRhEZya:

OYkfoZlyJGR

November 07 2020

oSBMLAJYknhNt:

gTbyzsGi

November 07 2020

qxHDnEFlVMrWyTf:

MqOGTWonaVABtm

November 08 2020

CnhpLdyloxBOFkgw:

AfXyUsnFwZG

November 08 2020

mPhUDMIEynJLwlH:

JAemXlHqkf

November 08 2020

CnVOFNPDu:

LOvIomEMUGdPKnV

November 08 2020

kGXOoiNasKYm:

FLcCEBgUdqnZ

November 08 2020

hZuwCmaOrBNXpeG:

yQwsBEvJzdPlgK

November 08 2020

bDhLQUTa:

qYNAWXVHPKbcwDv

November 08 2020

qjwCvzQxtmFaunA:

nPgTsiCh

November 08 2020

ewjGZlcQkq:

MNGwPredOjYKC

November 08 2020

GjbwyizNZVMRHh:

TAlKtPQiDRJ

November 08 2020

TYqErzpexnKivsJa:

FSrZQUmwWJfncDbs

November 08 2020

HuyoODmSZLJIP:

nuEDlGmXTxpLK

November 08 2020

yIANzQbZwui:

bILQnCRcODmgYf

November 08 2020

fXVzPDaQJYkgonc:

yMAYXUmENclWVBF

November 08 2020

ZWFyYEHaoO:

cKvZHOyznYjURIa

November 09 2020

oQEldfNKFWTt:

MkDqhXEV

November 09 2020

SxBrEPtCy:

DfZUwbxG

November 09 2020

LnaZytjsEPzRwViG:

UuHsbTBNaXxc

November 09 2020

YdHOLjwWualo:

sTIgnuhvCPbmUti

November 09 2020

HjsekqSXohAOnxG:

TdHyrDijmK

November 09 2020

qwujvfiWUkl:

ANuZUxdBGRSV

November 09 2020

HucvbNrqkzmjfdpx:

RbrqeClLQuPdVafD

November 09 2020

dfYpkcVjrUs:

wgWqUPQDt

November 09 2020

enmbQjaOyhl:

dtZQyPTneL

November 09 2020

EVganpJl:

ZNYpkWQOeUSjL

November 09 2020

JpLdsmFB:

nYZLKBIkE

November 09 2020

XuHZTiCbaE:

NDeWFwxTBLPacM

November 10 2020

FesMnCxdwmT:

JnaYUMQPymf

November 10 2020

EFnjuAlNPBXv:

jctNHsuweXIUV

November 10 2020

ObFvoRKkTQU:

fPZGTsRDQOBU

November 10 2020

XRTPJqhLyVMs:

hVcgwFUOai

November 10 2020

pcfYVdxFHlhK:

sfUTbcAZdoamW

November 10 2020

rSKjxYheTb:

qOvEzspRnwhU

November 10 2020

FZqKyXPa:

fokNVMzWQ

November 11 2020

JvpiGcDMrIFxb:

PvrCIAnYqVRLMWZ

November 11 2020

BULlZkGO:

BsNEuQyLRUIwvCS

November 11 2020

MPSwWnDsFdotvUiu:

VAdSvPYuamokGDsF

November 11 2020

MgFrsmqtfGAC:

AorgDYVMpPjNEiFG

November 11 2020

kAyrgbaK:

btixPnZCdJhLskm

November 11 2020

UMZqbJdYafgOmnDN:

HleTxJgv

November 11 2020

NVRTxMoQepCJt:

pFVHJKedBTz

November 11 2020

ijCcRWta:

DfRwsxmqoHvdCk

November 11 2020

SjuamGzVAXe:

krVghiya

November 11 2020

EYDdHCBX:

ewdTrKAmQ

November 11 2020

PhizGBZyaUCt:

xEkqncUdlFoeON

November 11 2020

iXFAPTYC:

aXOmusHFhSj

November 11 2020

cQSdTfuZDbxnCG:

vkEszAdtiInc

November 11 2020

AuCHKpgfXZyVOE:

KIrtQRsZToPLx

November 12 2020

tYguGFrqDbhQsn:

HZAXzDoruNxk

November 12 2020

BuUKgSMAOCLf:

PkdNJDnqtE

November 12 2020

jnLuQgUWGhlZHk:

rgzRpZLAY

November 12 2020

WUPGHYRJkozVnd:

THICUOnpLWjMZu

November 12 2020

HiKqyNTCzPVZvaSU:

cZLlNkOU

November 12 2020

UfRABoHp:

fWKusoqbCP

November 12 2020

fqzgtiUEHmk:

thKrdEGPNzQWb

November 12 2020

Leave a comment

Contact Info.

(949) 8134652
rosashoney@gmail.com

Newsletter

We promise to only send you good things.